ᐅᓖᐸ ᐸᐹᑦᓯ

ᐅᓖᐸ ᐸᐹᑦᓯ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1947ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐱᕈᕐᓴᓚᐅᕐᑐᓂ ᐃᓪᓗᑕᓕᖕᒥ, ᓄᓇᓕᕋᓛᑦ ᐸᓐᓂᖅᑑᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᑎᑭᑦᑐᒍ ᕿᒻᒦᔭᕐᓂᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᒧᑦ ᓄᓇᒥᓐᓂ ᐅᕕᒃᑲᐅᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕐᓕᕋᓕᕐᓂᓚᐅᕐᖓᑕ ᕿᒻᒦᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᖃᖓᑕᓲᖅ ᓄᓇᖓᑕ ᖃᓂᒋᔮᓄᑦ ᒥᑦᑐᓂ ᐊᐃᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᖃᖓᓲᒧᑦ ᐃᑭᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᖓᑕᒎᖅ ᐊᐅᔭᕈᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐱᕐᓕᕋᕐᓂᐊᖏᒻᒪᑕ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᕐᖓᑦ, ᖃᑕᓐᖑᑎᒌᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᔪᖅᓴᐃᓐᓇᓚᐅᕐᑐᑦ ᑳᑉᐸᑦᑐᑎᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓂ. ᓄᓇᖓ ᕿᒪᐅᖅᑲᓪᓗᓂᐅᒃ, ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐱᖁᑎᖏᓪᓗ ᓱᕋᑦᑎᖅᑕᐅᓂᕐᑐᑎᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᒃ ᐅᓐᓂᓪᓗᒃᓴᑎᓪᓗᒋᒃ ᒥᖅᓲᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᓪᓗ ᕿᒪᓐᓂᓚᐅᕐᑕᖏᑦ ᓱᕋᑦᑎᖅᑕᐅᓂᕐᖓᑕ. ᐊᓂᖓ ᓱᓕ ᕿᒻᒥᓕᒥᓂᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓐᓂᕐᖓᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᑎᑭᒻᒪᑕ. ᖃᑕᓐᖑᑎᖏᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᓪᓗ ᑲᑎᓕᕐᑕᒥᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓃᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᑕᐅᓐᓂᕐᑐᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᑭᖅᑕᓕᖏᑕ ᐸᓖᓯᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂᒥᐅᓄᑦ, ᐱᑐᑦᓯᒪᒐᓗᐊᕐᖓᑕ. ᕿᒻᒥᖃᕈᓐᓃᕋᒥᒃ ᖃᑕᓐᖑᑎᒌᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐆᒪᔪᕋᓱᒋᐊᒃᓴᖅ ᐱᔭᕆᐊᑦᑐᒃᑯᔾᔭᐅᒻᒪᕆᓚᐅᕐᑐᑦ.