ᔩᓂ ᒪᐃᒃ

ᔩᓂ ᒪᐃᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1958-ᒥ. ᐸᖕᓂᖅᑑᒥᐅᑕᐅᔪᖅ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓅᕙ ᓯᑰᓯᐊᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ 1966-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐱᖃᑎᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᓂᕕᐊᖅᓵᖕᓂᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦ ᐸᓂᑯᓗᐊ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐅᑭᐅᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᕐᓇᓚᐅᕐᓂᖓ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᖅᖢᓂ. ᒫᓐᓇᕈᓘᓚᐅᖅᑐᖅ ᔩᓂ ᖃᐅᔨᓕᑕᐃᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖁᔭᖓ.