ᓕᐊ ᐃᕕᒃ

ᓕᐊ ᐃᕕᒃ 1930-ᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓱᐊᓗᖕᒥ, ᐸᖕᓂᖅᑑᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᕐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐃᓚᒌᒃ ᓅᑕᐅᓕᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒧᑦ. ᓕᐊ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᓯᒪᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓅᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓇᑎᒃ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒧᑦ ᑎᑭᒃᑲᓗᐊᕐᒪᑕ. ᑐᐱᖏᑦ ᓂᒡᓚᓱᓗᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓐᖏᖢᑎᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᓱᖏᐅᓴᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᓂᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ, ᓂᕿᑖᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᖃᓪᓗᓈᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ.