ᕗᕌᖕᒃ ᑎᐊᔅᑕ

ᕗᕌᖕᒃ ᑎᐊᔅᑕ ᕼᐋᒧᓪᑕᓐᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1949-ᒥ. ᑎᐊᔅᑕ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒦᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᖕᓂ 1975-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑳᓪᒍᕆᐅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᑎᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ 1977-ᒥ ᓱᓪᓗᓕᒡᔪᐊᕐᓂᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᓕᕆᔨᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖁᔭᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓄᒃᑎᕆᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐳᓪᓚᐅᔭᓂᑦ ᖁᑦᑎᒃᑐᕐᒥᒃ ᑯᐸᐃ ᑕᕐᕋᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᑎᐅᕆᔫ ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᑦ. 1980-ᖏᓐᓂ, ᕗᕌᒃ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖓ ᖁᑦᑎᒃᑐᕐᒧᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᔪᑦ. ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐲᑕ ᑯᓪᓯᔅᑭ, ᑎᑎᕋᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓗᐊᕐᓗᖑ 1959-ᒥᑦ 1965-ᒧᑦ, ᐃᓚᐃᓐᓈᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓪᓗ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦᑕ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖁᑎᖏᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖏᑦ ᓈᓚᐅᑎᖃᕐᕕᓕᐅᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.