ᔪᐊᓂ ᐃᑭᓪᓗᐊᖅ

ᔪᐊᓂ ᐃᑭᓪᓗᐊᖅ ᐊᒪᐅᕐᔪᖕᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1945-ᒥ. ᐃᓚᒌᑦ ᑭᒻᒥᕈᕐᒧᑦ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1968-ᒥ ᓱᕈᓯᖅᓯᐅᑎᑖᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᒥᒃ. ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᕿᒻᒦᓪᓗ ᐃᐲᓐᖔᖅᑐᑦ ᖁᑭᖅᓴᖃᑦᑕᖅᖢᓂᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑎᓕᓯᕙᒃᖢᑎᒃ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐃᐱᖅᑕᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐃᐱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᖁᕋᐃᖁᔭᐅᓐᖏᖢᓂ. ᔪᐊᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᔪᐊᓂᒧᑦ ᓵᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᓐᖓᐅᒪᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓᕐᓗ ᕿᒧᒃᓰᐅᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓕᖅᖢᑎᒃ ᐊᖑᓇᓲᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᖃᒧᑕᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ. ᔪᐊᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᕿᒻᒥᓄᑦ ᐅᒋᐊᖅᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᑭᒻᒥᕈᕐᒥ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᑎᑭᖢᒍ ᐊᕐᕌᒎᖕᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ.