ᒪᑐ ᒪᐃᑯᓪ

QTKM15IN

ᒪᑐ ᒪᐃᑯᓪ 13-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᖁᑭᐊᖁᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒃᑯᕐᔪᐊᕐᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᐋᓐᓂᕈᑎᒋᓪᓚᕆᖕᓂᕋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ. ᕿᒻᒥᓂᒃ ᖁᑭᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒪᑐ ᐃᖃᓗᖕᓄᓐᖓᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᖢᓂ.