ᓵᓐᑎ ᐋᑲᕚᒃ

QTKM08IN

ᓵᓐᑎ ᐋᑲᕚᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1934-ᒥ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᑭᒻᒥᕉᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᐅᓂᕕᓂᕐᒥᓂ ᑭᒻᒥᕈᕐᒧᓪᓗ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂ ᐊᑖᑕᒌᒃ. ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᖢᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐊᑖᑕᖓ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ. ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᒻᒦᔭᐃᓂᕕᓂᕐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᓐᓂᕋᖅᖢᓂ.