ᓅᒥᓇᐃ ᐃᑭᓪᓗᐊᖅ

ᓅᒥᓇᐃᑦ ᐃᑭᓪᓗᐊᖅ ᖃᕐᒪᕐᓗᖕᓂ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1944-ᒥ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕕᓂᕐᒥᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐊᖁᓐᖒᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᓂᒋᔮᓂ, ᑕᐃᑯᖓ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᓚᒌᑦ 1955-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᕿᒻᒦᔭᐃᓂᕕᓂᕐᓂᒃ ᓂᐊᖁᓐᖒᒥ.