ᐃᓚᐃᔭ ᒪᐃᑯᓪ

ᐃᓚᐃᔭ ᒪᐃᑯᓪ ᐱᑦᑎᖅᑭᖕᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᑭᒻᒥᕉᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ, 1929-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓂᕕᓂᕐᒥᓂᒃ, ᖁᑭᐊᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᑖᑕᒌᒃ, ᒪᑐ ᒪᐃᑯᓪ, ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ. ᕿᒻᒦᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᓃᑦᑐᑦ ᑭᒻᒥᕉᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᖁᑭᐊᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ.