ᕼᐊᓄᓕ ᐳᐋᔅ

ᕼᐊᓄᓕ ᐳᐊᔅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᑦᔮᓂ, 1932-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐱᕈᖅᓴᕐᓂᑰᔪᖅ ᑐᑦᔮᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᓂ, ᐊᖓᔪᖄᖏᓪᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ DEW Line-ᑯᑦ ᐊᒥᐊᓕᑲᐃᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᑐᕐᕕᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐊᑭᕋᒥᓂᒃ. ᐊᐅᓚᔨᔪᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᓗᓈᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᒑᓚᖕᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᔾᔨᒌᒻᒪᕆᖏᒃᑲᓗᐊᕆᓪᓗᑎᒃ. ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᒻᒥᕈᒻᒧᑦ 1950-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑖᑕᒃᑯᖏᑦ ᕿᒪᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑕ ᐸᓕᓯᒧᑦ ᐱᖃᑎᒋᔭᐅᔫᒐᓗᐊᒧᑦ. ᕼᐊᓄᓕ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᕿᒻᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᔾᒧᑎᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᕿᒥᓂᒃ ᐃᓱᕋᖅᑐᔪᓂ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ 1958-ᖑᑎᓪᓗᒍ.