ᓇᑦᓯᐊᐱᒃ ᓇᒡᓕᖕᓂᖅ

ᓇᑦᓯᐊᐱᒃ ᓇᒡᓕᖕᓂᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᒻᒥᕈᒻᒥ 1935-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᓄᕕᐊᖅᓯᐊᑯᓗᓪᓗᓂ, ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᐅᓛᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᖓᕐᓄᑦ ᑕᖁᐊᒃᓴᓂᒋᐊᖅᑐᖅᓱᑎᒃ. 1951-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᓐᓇᓗ ᐊᑖᑕᓂᓗ ᑯᐸᐃᒃ ᓯᑎᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ. ᑯᐸᐃᒃ ᓯᑎᒦᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᕐᕋᒍᓂᒃ, ᐊᑖᑖᖓ ᑕᐅᓇᓃᑎᓪᓗᒍ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᑕᓴᖅ. 1955-ᒥ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ. ᐊᐅᓚᔨᔪᖅ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕆᔭᒻᒪᕆᐊᓗᒋᓚᐅᖅᑕᖓ, ᕿᒻᒦᑦ ᐃᓅᔾᔪᑎᒃᓴᑐᐊᑦᑎᐊᖑᕙᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ.