ᑖᒥ ᑕᒃᐹᓂ

ᑖᒥ ᑕᒃᐹᓂ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑭᓐᖓᐃᑦ ᓯᓚᑖᓂ 1936ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐱᕈᕐᓴᓚᐅᕐᑐᓂᓗ ᐸᓐᓂᖅᑑᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓅᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ ᑭᓐᖓᕐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖃᓕᕐᑐᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ. 1955ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓚᒌᑦ ᓅᓚᐅᕐᑐᑦ ᕿᒧᑦᓯᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ. ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᑖᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᒥᑦᑕᕐᕕᒻᒥ ᓂᐅᕋᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐅᓯᔭᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓚᐅᖅᑳᕋᓂ ᐅᓇᓕᒃᓴᐃᑦ ᓈᓚᕝᕕᖓᓄᑦ ᐹᒃᔅ 3ᒧᑦ. ᑖᒥᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᔪᑦ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᔪᒥᓂᐅᓂᕋᕐᑕᓂᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᑭᖅᑕᓕᖏᑕ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑦ ᖁᑭᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐃᓪᓘᑉ ᐊᑖᓄᑦ ᕿᒫᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᔨᕋᓱᒃᑑᒐᓗᐊᓂᒃ. ᑖᒥ ᓂᓐᖓᐅᒪᔪᐊᓘᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᖁᑭᖅᓴᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒻᒥᖏᓐᓂᒃ ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᑐᐊᕆᒐᒥᒋᑦ. ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓚᐅᓐᖏᑦᓯᐊᕋᒥᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᓂᐊᕆᐊᖏᑦ.