ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᐊᐃᓂᐊᖅ

ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᐊᐃᓂᐊᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1938−ᒥ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ. ᓱᕈᓯᐅᓪᓗᓂ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐊᓈᓈᖓ ᐅᐃᑖᒃᑲᓐᓂᕐᒪᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᓂᒃ ᖁᑭᐊᔭᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐃᓄᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᕿᒥᖏᑦ ᐃᐲᖔᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒡᓗ ᐊᕙᓗᐊᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᐸᐸᑦᑎᓇᓱᐊᓚᐅᖅᑐᒐᓗᐊᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᖁᑭᖅᑕᐅᕋᑕᐅᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕐᒥᔪᖅ.