ᐃᖃᓗᒃ ᔪᕋᓚᒃ

ᐃᖃᓗᒃ ᒧᕋᓚᒃ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓪᓕᓂ, ᑎᒍᐊᖑᓪᓗᓂ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᐅᓄᑦ. 1942-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᓱᓂ 11-ᓂᒃ, ᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓪᓕᓄᑦ, ᐊᑕᑕᒃᑯᒥᓄᑦ ᑎᒍᐊᖅᑎᖏᑦ ᐃᓄᑐᖃᐅᓗᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᐃᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖅ. 1959-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, 25-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓕᕋᒥ, ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ. ᑕᐃᑯᖓ ᓄᒃᑎᖁᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑖᑕᖓ ᐅᒻᒪᑎᕐᓗᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᖃᓂᑦᑑᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᒪᑦ. ᐅᓂᒃᑲᕋᒥ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᓯᑎᕼᐊᐅᒃᑯᑦ ᐊᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯ, ᐃᖃᓗᖕᓄᓪᓗ ᑎᑭᓐᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐃᒡᓗᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᑲᓂ, ᐃᓗᓕᖃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐸᓕᓯᒧᑦ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓚᖓᑦ ᕿᒻᒥᖓ, ᐃᐱᖔᓕᕐᓂᕋᒥ.