ᑭᓕᐊᕋ ᖁᐊᓴ

ᑭᓕᐅᕋ ᖁᐊᓴ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᐅᑕᖅ. ᐅᓂᒃᑳᓕᓪᓕ ᐊᑐᖅᑕᒥᓂᕐᖕᒥᓂᒃ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᔪᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖓᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐳᕙᓪᓗᕝᕕᒻᒧᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕐᑐᓂ ᐋᓐᓂᐊᔾᔪᑎᒋᓚᐅᕐᓂᕐᒪᒍ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᕋᓲᑎᖃᕈᓐᓃᕐᑐᓂᓗ. ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᖓᑕ ᐊᖏᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᒋᑦ. ᐅᔾᔨᕈᓱᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓕᕆᐊᖏᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓯᓂᕐᓴᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᖏᓐᓂᒃ.