ᑭᓕᐊᕋ ᖁᐊᓴ

QTIG27IN

ᑭᓕᐅᕋ ᖁᐊᓴ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᐅᑕᖅ. ᐅᓂᒃᑳᓕᓪᓕ ᐊᑐᖅᑕᒥᓂᕐᖕᒥᓂᒃ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᔪᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖓᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐳᕙᓪᓗᕝᕕᒻᒧᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕐᑐᓂ ᐋᓐᓂᐊᔾᔪᑎᒋᓚᐅᕐᓂᕐᒪᒍ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐆᒪᔪᕋᓲᑎᖃᕈᓐᓃᕐᑐᓂᓗ. ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᖓᑕ ᐊᖏᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᒋᑦ. ᐅᔾᔨᕈᓱᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓕᕆᐊᖏᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓯᓂᕐᓴᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᖏᓐᓂᒃ.