ᑎᐳᐊᕋ ᖃᐅᓐᓇᖅ

ᑎᐳᐊᕋ ᖃᐅᓐᓇᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1941−ᒥ, ᒪᓃᑦᑐᕐᒥ, ᓄᓇᓕᕋᓛᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᓱᓕᓪᓗᓂ ᐅᓂᒃᑲᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒦᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ. ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᐃᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑎᐳᐊᕋ ᓂᕆᐅᒃᑐᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑲᑦᑕᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓱᕈᓰᑦ. ᐊᐅᓚᔨᔪᖅ ᐃᖃᐅᒪᑦᑎᐊᖅᓱᓂᐅᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᖁᑭᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᔮᖁᑕᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐅᒥᐊᕐᒥ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓗ ᓯᖓᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ.