ᑎᐳᐊᕋ ᖃᐅᓐᓇᖅ

QTIG22IN

ᑎᐳᐊᕋ ᖃᐅᓐᓇᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1941−ᒥ, ᒪᓃᑦᑐᕐᒥ, ᓄᓇᓕᕋᓛᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᓱᓕᓪᓗᓂ ᐅᓂᒃᑲᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒦᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ. ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᐃᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑎᐳᐊᕋ ᓂᕆᐅᒃᑐᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑲᑦᑕᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓱᕈᓰᑦ. ᐊᐅᓚᔨᔪᖅ ᐃᖃᐅᒪᑦᑎᐊᖅᓱᓂᐅᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᖁᑭᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᔮᖁᑕᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐅᒥᐊᕐᒥ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓗ ᓯᖓᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ.