ᔫᔩᓐ ᐃᑉᑲᕐᓇᒃ

ᔫᔩᓐ ᐃᑉᑲᕐᓇᑉ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕐᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᕿᒻᒦᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᒥ ᑑ-ᓚᐃᓐᒥ ᓴᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᓂᕋᔭᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᔫᔩᓐ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᖅᐳᖅ ᐃᓱᕋᖅᑐᔪᖏᒃ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ ᐊᖑᒻᒧᑦ (ᐃᓱᒪᑕᐅᓂᕋᖅᑕᒧᑦ) ᐊᒃᑕᕐᕕᒃᓱᖅᑎᓪᓗᒍ ᑑ-ᓚᐃᓐ ᐊᒃᑕᕐᕕᐊᓂ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᖅᖢᓂᓗ ᑖᓐᓇ ᐃᓱᒪᑕᐅᓴᒃᑲᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᐊᔭᖅᖢᓂᒋᑦ, ᐊᒃᑕᕐᕕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᑯᓗᖕᒥᒃ ᐃᑭᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒐᔨᒥᒃ ᓂᕿᑖᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᑲᑕᒃᖢᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕆᓪᓗᓂᓗ ᕿᒻᒦᔭᕐᓂᕆᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓯᓚᕐᓗᖕᒧᑦ.