ᐊᐃᐳᓛᒻ ᐅᓛᔪᕈᓗᒃ

ᐊᐃᐳᓛᒻ ᐅᓛᔪᕈᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1936ᖑᑎᓪᓗᒍ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᕿᑐᕐᖓᕇᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒧᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᓕᕐᒪᑕ 1955ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑳᕐᑐᖅ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᒪᓕᒐᖃᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᓄᓇᖓᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓕᕐᓂᕐᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᓂ ᕿᒻᒦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᖁᑭᒃᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒻᒥᓃᑦ ᖃᓪᓗᓇᔾᔨᐊᕐᕕᒻᒧᑦ ᑕᖁᐊᑦᓴᓂᒐᓱᓐᓂᖏᓐᓂ. ᑕᐃᒪᓐᖓᑦ ᕿᒻᒦᔭᕐᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒐᒥ, ᑮᓇᐅᔭᖃᓐᖏᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒍᓐᓇᐃᓕᐅᖅᑲᓯᒪᔪᖅ. ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᖃᑦᓯᑲᓪᓚᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᐊᐸᒻᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕆᐊᕐᑐᑐᐃᓐᓇᕐᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᑭᖅᑕᓕᖏᑕ ᐸᓖᓯᖏᑦ ᑐᑭᓯᐊᓐᖏᒋᐊᖏᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᓇᓱᒃᑲᓗᐊᕐᑐᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᑎᒋᓐᖏᒧᓐ.