ᓵᓚᒪᓐ ᖃᓈᑦᑎᐊᖅ

QTHB12IN

ᑖᓐᓇ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑦᓯᔾᔪᑎᖓ ᑐᒃᓯᐊᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᒪᑐᐃᖅᓯᓪᓗᓂ ᓵᓚᒪᓐ ᖃᓈᑦᓯᐊᑉ ᐱᒋᐊᓕᓵᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᑐᑦ ᓈᓚᒃᑎᖏᑦ ᓯᑉᑎᒻᒪ 2008ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᔭᐃᒻᔅ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᑎ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑦᓯᓕᕆᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕋᓱᐊᕐᒪᖔᑕ, ᖃᓄᕐᓗ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᑐᑦ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᒪᖔᑕ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓂ. ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑦᓯᓪᓗᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦᓴᖃᖅᐸᑕ ᐅᓂᒃᑳᖁᓪᓗᓂᒋᑦ.