ᓵᓚᒪᓐ ᖃᓈᑦᑎᐊᖅ

ᓵᓚᒪᓐ ᖃᓈᑦᑎᐊᖅ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1944ᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐃᐱᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᓗ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᓪᓗᒥᓗ. 1965-1967ᒥᕈᔪᒃ, ᐃᓱᕋᖅᑐᔪᖏᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᒃ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐸᓖᓯᒧᑦ. ᕿᒻᒦᒃ ᐃᐲᙶᓕᓚᐅᕐᓂᕐᒪᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ. ᓵᓚᒪᓐ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓪᓗ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᐱᐅᒃᓴᖅᑰᔨᕙᓚᐅᙱᒻᒪᑕ.