ᔭᐃᒃ ᐃᑭᐱᕆᐊᖅ

ᔭᐃᒃ ᐃᑭᐱᕆᐊᖅ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1945ᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᑐᖂᑦᑎᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ 1970ᒥ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ, ᐃᓇᖏᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᒃ ᑕᖅᑭᕐᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ. ᐱᐊᓕ ᒐᓐ ᐃᓱᒪᑕᕆᓪᓚᕆᓚᐅᖅᐸᐅᒃ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᓱᒪᑕᐅᓪᓗᓂ. ᔭᐃᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᕿᒻᒥᓕᕆᔨᐅᓪᓚᕆᖕᓂᕐᒧᑦ. ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᐊᐱᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖓᓄᑦ ᖁᑭᖅᓯᖁᔭᐅᓪᓗᓂ ᕿᒻᒥᕐᓂᒃ ᐃᐲᙶᖅᑐᓂᒃ ᑎᒥᖏᓪᓗ ᐆᖁᓪᓗᓂᒋᑦ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᖢᓂᓗ, ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑎᖃᖅᖢᓂ. ᔭᐃᒃ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖓ ᑐᓵᔭᐅᖁᔭᖓ.