ᒥᐊᓕ ᐃᖃᕐᕆᐊᓗᒃ

ᒥᐊᓕ ᐃᒃᑲᕐᕆᐊᓗᒃ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑲᖏᖅᖢᐊᓗᔾᔪᐊᒥ [?]. ᐅᔾᔨᕆᔭᖏᓪᓕ ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂᒋᑦ ᓰᑏᕼᐊᐅ ᒪᑦᑖᕐᕕᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᖓᑕ ᐳᕙᓪᓗᒻᒪᑦ ᐃᓅᓕᓴᕐᑕᐅᒋᐊᖃᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ. 1960ᖏᓐᓂ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᓄᑦᑎᓕᓚᐅᕐᑐᑦ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒻᒧᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᓕᕐᖓᑕ. ᒥᐊᓕᐅᑉ ᐅᔾᔨᕆᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᖃᓄᐃᓐᖏᑦᓯᐊᕐᑐᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᕐᖓᑕ ᑐᖁᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓯᒪᓐᖏᑦᓯᐊᕐᑐᑎᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᕋᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓪᓗᒥᓃᑦᑎᓪᓗᒍ ᕿᒻᒦᓪᓗ ᐃᓪᓘᑉ ᐊᑖᓄᑦ ᕿᒫᓯᒪᔪᑦ ᐃᔨᕐᓯᒪᓇᓱᒃᑐᑦ. ᒥᐊᓕ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᑕᑯᓐᓇᕐᑕᒥᓂᕐᖕᒥᓂᒃ ᑕᐃᒫᒃ ᖁᓕᑦ ᒪᕐᕉᓪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᐊᒥᓲᑎᒋᔪᑦ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᖅᑕᐅᓂᕋᕐᑐᓂᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᖅᑐᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᑕᐅᓂᕐᖕᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕋᓱᕈᓯᖓ ᐊᓯᔾᔨᖃᓯᐅᑎᓪᓗᓂ.