ᐲᑕ ᐸᓂᐊᖅ

ᐲᑕ ᐸᓂᐊᖅ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ 1934ᒥ. ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᑲᖏᖅᓱᐊᓘᓂᕋᖅᑕᐅᔪᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒧᑦ ᓅᑦᑕᕆᐊᖃᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᓈᓇᖓᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᓃᑦᑕᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐊᑖᑕᖓ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᒪᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᕿᒻᒦᖅᓯᓚᐅᖅᓯᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ. ᐸᓖᓯᒧᑦ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᐱᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᕐᓂᖓ ᐱᑦᑎᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐳᕙᒡᓗᖕᓂᕐᒧᑦ 1950ᖏᓐᓂ. ᐲᑕ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᔪᖅᓴᕐᓂᕆᖃᑦᑕᓕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᒥᑭᑦᑐᓂᒃ ᐃᑦᑐᖅᓯᐅᑎᑖᖅᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ.