ᓕᐊ ᐸᓂᓗᒃ

ᓕᐊ ᐸᓂᓗᒃ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ 1949ᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒡᓗ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕆᕙᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑳᖃᑦᑕᕐᓂᕆᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᕿᒻᒦᖅᓯᕐᒪᑕ ᐊᑖᑕᖓ ᐳᕙᒡᓗᖕᓂᕐᒧᑦ ᒪᒥᓴᕆᐊᖅᑐᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒥᕗᖅ ᒪᒥᓴᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᑭᕕᑑᒥ 1999ᒥ. ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐅᐃᓂ ᐱᖃᑎᖃᖅᖢᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ.