ᐅᖄᓪᓚᒃ ᐸᓂᒃᐸᒃ

ᐅᖄᓪᓚᒃ ᐸᓂᒃᐸᒃ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ 1939ᒥ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᑉᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᒻᒥᖓ ᖁᑭᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐸᓖᓯᒧᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᕐᒥᕗᖅ ᐋᓐᓇᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ. 17ᓂᐸᓗᒃ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒦᓐᓂᕆᔭᖓᓗ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᖕᒦᓐᓇᖅᑰᔨᒋᓪᓗᓂᐅᒃ. ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ, ᐊᔪᖅᓴᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᙱᓐᓇᒥ. ᐸᓂᖕᒥᓂᒃ ᑕᑯᔪᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᖕᓂᒃ. ᐃᓚᒌᖕᓂᖏᒃ ᐊᒃᑐᐊᔭᐅᕐᔪᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ.