ᐲᑕ ᐃᖃᓗᒡᔪᐊᖅ

QTCR10IN

ᐲᑕ ᐃᖃᓗᒡᔪᐊᖅ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ 1957ᒥ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᕿᒻᒦᑦ ᑐᖁᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒧᑦ ᓅᓐᓂᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ 1950ᖏᓐᓂ 1960ᖏᓐᓂᓗ. ᑕᐅᔅᓱᒪᓂ ᐲᑕ ᓄᑕᕋᐅᓗᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᓪᓚᕆᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᖃᑕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ.