ᓯᒥᐅᓂ ᐃᓱᑦᓯᐊᖅ

ᓯᒥᐅᓂ ᐅᓱᑦᓯᐊᖅ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓄᕗᔾᔪᐊᕐᖕᒥ ᑭᓐᖓᐃᑦ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᐅᓂᒃᑳᕐᓯᒪᔪᖅ ᑕᑯᓐᓇᓚᐅᕐᓯᒪᒐᒥ ᕿᒻᒥᒥᒃ ᖁᑭᑕᐅᔪᒥᒃ, ᓄᓕᐊᓂ ᐊᐃᑉᐸᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᐅᒪᓪᓗᒃ ᐅᓱᑦᓯᐊᖅ. ᐅᓪᓛᖓᒍᑦ, ᐊᒥᓱᐋᓗᐃᑦ ᕿᒻᒦᑦ, ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐱᑐᒃᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᓐᖓᐃᑦ ᐳᑭᖅᑕᓖᑦ ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒪᕐᕉᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐳᑭᖅᑕᓕᖏᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᐊᓐᓄᕌᕕᑦᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐸᓖᓯᓯᐅᑎᓂᒃ ᖁᑭᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᓂᕋᕐᑐᓂᒋᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᓯᒥᐅᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᑦᓯᐊᕐᑐᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐋᓐᓂᐊᒋᐊᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖓ ᐃᒻᒪᖃ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓂ 17ᓂᒃ ᖁᑭᖅᓴᖅᑐᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑦ.