ᖁᐱᕐᕈᐊᓗᒃ ᐸᓪᓗᖅ

ᖁᐱᕐᕈᐊᓗᒃ ᐸᓪᓗᖅ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ 1946ᒥ ᑭᙵᕐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓴᓇᔭᖅᑐᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓐᓂᕐᒪᑕ ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃᒃᑯᓐᓂ ᐃᓅᓕᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᖅᐳᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓅᙱᑦᑐᓪᓗ ᑭᙵᕐᓃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᓐᓃᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓂᒃ. ᐊᑖᑕᑦᑎᐊᖓᑦᑕᐅᖅ ᖃᓪᓗᓈᓄᙵᐅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᑕᐅᕙᓂᓗ ᑐᖁᓪᓗᓂ. ᐃᓚᔮᖏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓚᑦ ᑭᓱ ᐱᓪᓗᒍ ᑐᖁᓐᓂᕐᒪᖔᖓ. ᖁᐱᕐᕈᐊᓗᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᖁᑭᐊᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᒡᓗᒃᓴᖃᓕᕐᒪᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᒃ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕘᒃ $2ᒥᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕᓚᐅᕐᒥᓇᓂ.