ᑕᒍᕐᓈᖅ ᖃᕙᕙᐅᖅ

ᑕᒍᕐᓈᖅ ᖃᕙᕙᐅᖅ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᖅᑐᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᖢᓂᐅᒃ ᐅᐃᖑᖓᑕ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᖅᑐᓚᐅᖅᑕᖓᓂᒃ, ᓚᐃᓴ ᖃᕙᕙᐅᑉ. ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑑᒃ. ᐃᖅᑲᐃᐅᒪᔭᖏᑦ ᐅᐃᖓᑕ ᐊᒃᑲᖓᑕ ᓴᐸᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᓅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐃᒡᓗᖓᓂ ᐃᒡᓗᖃᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒍ. ᓴᐸ ᓅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᓪᓗᕈᑎᓂᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒧᑦ. ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᐊᓘᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖅᐸᙱᖦᖢᑎᒡᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒧᑦ ᓅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ. ᑕᒍᕐᓈᖅ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᖅ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᕐᓂᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᖁᓵᓕᔾᔪᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ.