ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖅ

"ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕᓂᖅᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓂᕋᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓂᑦ”

- ᔮᓐ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ

ᑖᒃᑯᐊ ᑭᒥᓴᒃᑯᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑐᓵᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᐃᒪᓇᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ, ᐊᑦᑐᐃᒍᑕᐅᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᖃᓄᖅ ᑖᕙᓐᖓᓂᑦ ᐊᑦᑐᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐊᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ. ᐊᒥᓱᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓯᕗᒧᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.