ᐃᓐᖐᓐᓇᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ - ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ: ᐃᓗᐃᑦᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ. ᐊᒃᑑᑉᐱᕆ 1, 2013. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐱᕕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᑕᐃᓱᒪᓂ ᐊᑐᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ 11 ᓄᓇᓖᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ; ᒪᕐᕉᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ: ᖃᐅᔨᓐᓂᑯᖏᑦ ᐸᓖᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒻᒥᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ  (2006) ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐊᒻᒪᓗ; ᐅᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓐᖏᐊᓐᖓᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᒥ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ: ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ 1950 ᑎᑭᐅᑎᓪᓗᒍ 1975.

ᐅᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓪᓚᕆᓐᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂ, ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐱᕕᔾᔪᐊᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᒃᑑᑉᐱᕆ 9, 2013 ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᕕᕈᓗᐊᓐᓂ.

“ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓗᓂ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ ᐅᑕᖅᑭᔭᐅᔪᒧᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥᐅᓄᑦ.  ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᐅᓗᓂ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᒐᕙᒪᐅᔪᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖁᑎᕗᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐅᑲᓕᖅ ᐃᔨᑦᓯᐊᖅ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ 1:30 ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐅᖃᓕᖅ ᐃᔨᑦᓯᐊᕐᒧᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᐊᑦ-ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐊᑦᑕ ᔫᐅ ᐊᑕᒍᑦᑖᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐱᓇᖅᑐᖅ ᓕᐅᓇ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ.

ᐅᖃᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᓇᐃᑦᑐᒥᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐱᕕᒃᔪᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓱᓕᒃᑲᓐᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᓲᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ.

ᐱᓪᓗᒍ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ 14,000 ᐊᑲᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ 13 ᐹᖓᑦ ᖁᑦᑎᒃᑯᒥᑦ ᑕᐅᓄᖓ ᓴᓂᑭᓗᐊᒧᑦ.

ᐅᖃᕐᕕᒋᒍᒃ: ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ 
ᐅᓚᐅᑎᐊ: 867.975.8400