ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓄᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᐃᑦ

ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᓯᐊᔭ ᐊᐸᖅᑲᖅ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1950ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᑐᖃᕐᖕᒥ ᓂᒋᐊᓂ. ᐅᓪᓚᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐳᕙᓪᓗᒃᑲᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐃᓅᓕᓴᕐᑕᐅᔭᕐᑐᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥᒃ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᖑᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ
ᓗᐃᓴ ᐃᑉᐸᒃ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 1939ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᒥᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᑦᓯᐊᕐᑐᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐃᖅᓯᓇᖃᑦᑕᕐᑐᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕐᑐᓂ ᕿᒻᒥᓂᒃ… ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.