ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᕐᓯᐅᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ: ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᒃ

2007ᒥ 2010ᒧᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ (ᑭᓪᓕᓯᐊᖅᑏᑦ) ᐊᐱᕐᓱᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ 350ᐸᓗᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᓈᓚᓐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᕿᒥᕐᕈᔪᔪᑦ 130ᓂᑦ ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᓂᑯᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ (ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ) ᑕᒫᓂ 2004 2006ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᕙᑦᑐᒥᓃᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᑦᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓗ 1950ᒥ 1975ᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᒪᒋᔭᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᑐᑭᑖᕈᑕᐅᕙᑦᑐᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐱᓂᐊᕈᑕᐅᕙᑦᑐᒥᓂᕐᓂᑦ, ᖃᓄᐃᒍᑕᐅᓯᕙᑦᑐᒥᓂᕐᓂᓪᓗ ᐃᓅᓯᖅᑎᒍᑦ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᑎᒍᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᒍᑕᐅᓕᖅᑐᒥᓂᕐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ. ᑕᒪᑐᒪᙵᑦ ᐱᓯᒪᓗᐊᖅᑐᓪᓕ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑕᒥᓂᖏᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᔭᐃᒥᓯ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᐅᑉ.

ᐱᔭᕇᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ