ᐊᑕᒍᑦᑕᒃ ᐊᐃᐱᓕ

ᐊᑕᒍᑦᑕᒃ ᐊᐃᐱᓕ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᐅᑕᐅᕗᖅ. ᐅᐃᖃᖅᐳᖅ ᐊᐃᐱᓕ ᑯᓄᖕᒥᒃ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕆᔭᖓ ᑐᓴᐅᓯᕐᓇᓪᓗᐊᑕᖅᐳᖅ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓂᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐅᓪᓗᖅ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᒻᒥᖏᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᓖᓯᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ. ᓯᒡᔭᒥ ᑐᖁᖓᔪᖅᓯᐊᕆᓚᐅᖅᓯᒪᕙᐃᑦ.ᐅᐃᖓ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᕐᔪᐊᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᕿᒻᒥᖃᕈᓐᓃᕐᓂᕆᔭᒥᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐸᓖᓯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᑦ. ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᕿᒻᒥᖃᕈᓐᓃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᕿᒻᒥᖅᑖᖅᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ.