ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᓯᒪᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑎᑦᑎᕗᑦ

"ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓂᐱᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᑕᖃᓚᐅᕐᓯᒪᙱᒻᒪᑦ, ᑕᑯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ"

ᐲᑕ ᕚᒐ

ᐅᑲᓕᖅ ᐃᔨᑦᓯᐊᖅ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ, ᐊᔨᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᖅ ᑭᒡᒐᑐᖅᑎᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ, ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᑐᖅᑎᓄᑦ ᑲᑎᒻᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᑕᐅᓯᒪᔫᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᐅᑐᐱᕆ 9ᖑᑎᓪᓗᒍ.

(ᓴᐅᒥᐊᓂᑦ−ᑕᓕᕐᐱᒻᒧᑦ: ᓴᐃᒪᓐ ᐊᕙ, ᓕᐅᓇ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ, ᐃᕚᓐ ᓇᐃᒍ, ᐅᑲᓕᖅ ᐃᔨᑦᓯᐊᖅ, ᔪᐊᓇᓯ ᖄᐱᒃ, ᐅᓖᐱᑲ ᕿᓚᕝᕙᖅ, ᓛᕆ ᐊᓪᓚᓗᒃ)