ᓄᓇᓖᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓚᐅᕐᓂᖏᑦ 1950–1975

ᐊᑐᐊᕋᔅᓴᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ

ᑖᓐᓇ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᖁᓕᐅᓐᖏᓪᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 13ᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄ ᐊᑐᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᓈᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.